Home

CONDITII GENERALE DE VANZARE

Aceste Conditii generale de vanzare (denumite pe scurt “CGV”) reglementeaza raporturile dintre societatea dvs., in calitate de Cumparator si ASAM S.A., in calitate de vanzator (denumita in cele ce urmeaza “ASAM”).
Toate vânzarile de produse si/sau accesorii (denumite în continuare „Produsele) efectuate de ASAM sunt supuse CGV. Orice derogare de la clauzele cuprinse în CGV trebuie sa fie convenite în mod expres, printr-un act asemnat de cumparator si ASAM. Orice alti termeni si conditii la care se face referire în comenzile emise de Cumparator sau de reprezentantul acestuia si acceptate sau nu de ASAM, direct sau indirect, nu vor fi aplicabile, chiar daca nu au fost respinse în mod expres de catre ASAM.

I. OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI

1.1. ASAM produce si vinde produsele identificate in prezenta factura fiscala.
1.2. Relatiile comerciale dintre societatile noastre se deruleaza dupa regulile „EX WORKS” (Incoterms 2010), ASAM îndeplinindu-si obligatia de livrare în momentul în care pune marfurile la dispozitia cumparatorului, la depozitul ASAM din jud. Iasi, Romania. Cheltuielile de transport vor reveni în întregime cumparatorului.
1.3. Transferul dreptului de proprietate asupra produselor are loc în momentul platii lor integrale de catre cumparator. Produsele livrate, chiar si dupa facturare, raman in proprietatea ASAM pana la data platii integrale a contravalorii acesteia de catre cumparator.
1.4. Trecerea riscurilor de la ASAM la Cumparator are loc precum urmeaza: în momentul predarii produselor la caraus daca ASAM a fost cel care a organizat expedierea sau în momentul predarii efective catre delegatul Cumparatorului în cazul în care acesta asigura ridicarea produselor de la ASAM.
1.5. ASAM nu va proceda la alte livrari în cazul în care cumparatorul are facturi depasite la scadenta aferente unor livrari anterioare.

II. PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA

2.1. Daca nu se convine altfel prin comenzile ferme sau prin prezenta factura, plata produselor executate de ASAM se va efectua prin virament bancar la 15 zile de la livrarea acestora.
2.2. Ambalajul este inclus în pretul produselor si nu se va returna la ASAM.
2.3. Prezenta factura este acceptata de drept daca nu este contestata de cumparator in termen de 5 zile de la emitere.

III. LIVRAREA. AMBALAREA SI TRANSPORTUL

3.1. Produsele sunt considerate livrate daca sunt puse la dispozitia cumparatorului la depozitul ASAM („EX WORKS” INCOTERMS 2010).
3.2. ASAM poate sa efectueze, contracost, încarcarea produselor in mijloacelor de transport, în termen de 24 de ore de la data sosirii acestora la locul de încarcare. Costurile zilelor de stationare si a curselor nule nu vor cadea în sarcina ASAM. Ancorarea produselor în mijloacele de transport cade în sarcina transportatorului.
3.3. Cumparatorul are obligatia de a efectua receptia calitativa a produselor in termen de maxim 5 zile de la livrare. Eventualele reclamatii calitativa trebuie facute de catre cumparator în forma scrisa în termen de 5 (cinci) zile de la livrare. Acest termen este socotit termen de decadere, iar în cazul necomunicarii deficientelor constatate înlauntrul sau, se va socoti ca bunurile au fost primite în buna stare.
3.4. Aceste reclamatii nu dau dreptul cumparatorului de a refuza plata în întregime sau partial ori de a plati cu întârziere fata de data scadenta.

IV. PENALITATI

4.1. In cazul intarzierii la plata a prezentei facturi, cumparatorul datoreaza vanzatorului penalitati de 0.1% din valoarea neachitata a facturii, pentru fiecare zi de întârziere. Cumparatorul este de drept în intarziere începand cu data când trebuia executata obligatia ce ii revine fara a mai fi necesara notificarea sa, conform prevederilor art. 1523, alin.1 C. Civil Roman.

V. FORTA MAJORA

5.1. Partile nu vor fi raspunzatoare una fata de alta pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate în baza prezentului contract, daca neîndeplinirea obligatiilor respective este cauzata de forta majora.

VI. LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR

6.1. CGV este incheiat în România, iar legea aplicabila prezentelor CGV este legea româna.Toate notificarile care se fac în baza CGV se vor redacta în limba româna.
6.2. Toate diferendele nascute intre parti vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente din Romania.

VII. DISPOZITII GENERALE

7.1. (1) Orice comunicare sau notificare adresata de una din parti celeilalte, inclusiv transmiterea
facturii fiscale, va fi socotita ca valabil îndeplinita daca este transmisa la sediul social al partii, inclusiv daca este trimisa pe adresa de e-mail oficiala a destinatarului, adresa de e-mail mentionata in factura fiscala si in comenzile ferme emise de cumparator.
(2) Partile convin ca orice comunicare trimisa de pe adresele de e-mail oficiale ale partilor sa fie obligatorii pentru parti, indiferent daca sunt sau nu inso?ite de o semnatura electronica.
7.2. Daca comunicarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se considera primita în prima zi
lucratoare dupa cea în care a fost expediata.
7.3. În cazul în care orice clauza individuala a prezentelor CGV nu mai este valabila, total sau partial, valabilitatea celorlalte clauze ramâne neschimbata.
7.4. CGV sunt redactate atat in limba engleza cat si in limba romana. In cazul aparitiei unor contradictii intre clauzele din limba engleza si cele in limba romana, prioritate vor avea clauzele in limba romana.